Poll Results: Bạn có muốn ra sảm phẩm bot dành cho Blade and Soul không?

Members who voted for 'Có (100k/tháng)'